Hammermøllens Venner

Foreningens navn er Hammermøllens Venner, og dens hjemsted er Hellebæk-Ålsgårde, Helsingør kommune.

 

Foreningens formål er:

A. At deltage i restaurering og vedligeholdelse af Hammermøllen såvel økonomisk som med faktisk bistand.

B. At støtte aktiviteter med historisk tilknytning til Hammermøllen.

Som medlemmer kan optages alle fysiske og juridiske personer. Enten ved betaling af personligt kontingent eller af ægtefællekontingent.

Foreningens kapital tilvejebringes gennem årlige kontingenter, som fastsættes af den ordinære generalforsamling. Medlemmernes forpligtigelser er begrænset til den årlige kontingentbetaling.

Det på generalforsamlingen vedtagne kontingent er gældende for det følgende kalenderår, og eventuel udmeldelse af foreningen skal ske til foreningens kasserer senest den 1. december med virkning for det kommende kalenderår.

Medlemmer, der er i restance med kontingent ved tidspunktet for den ordinære afholdelse, vil blive betragtet som udmeldte.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i månederne april eller maj.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han/hun skriftligt fremsætter anmodning herom overfor bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet. Forslag som agtes forelagt på generalforsamlingen fremlægges hos formanden og på Hammermøllen til eftersyn for medlemmerne i de sidste 8 dage før general-forsamlingens afholdelse.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab.
4. Budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Beretning af Formanden for Egnshistorisk forening
9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan, indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af samtlige medlemmer. Begæring herom skal indgives skriftligt til formanden, hvorefter bestyrelsen er forpligtiget til at indkalde senest 14 dage efter forlangende eller beslutning herom. Varslet for sådan ekstraordinær generalforsamling skal være mindst 1 uge.

Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Der tilkommer hvert medlem 1 stemme på generalforsamlingen, såfremt medlemmet har stået som medlem foreningen i mindst 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Ægtefællekontingent giver ret til to stemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte medlemmer, og alle afstemninger afgøres ved almindelig flertal, dog bortset fra vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af foreningen, hvortil kræves at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Over det på generalforsamlingen passerede, herunder navnlig de af generalforsamlingen trufne beslutninger, skal der i foreningens forhandlingsprotokol optages en kort beretning. Denne skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der alle vælges af den ordinære generalforsamling, hvor der desuden vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle valg gælder for 2 år af gangen, således at formand, revisor og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år, og kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og revisorsuppleant afgår i lige år. Sekretæren fører forhandlingsprotokollen, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig desuden med en observatør i Egnshistorisk forenings bestyrelse og med et medlem i Hammermøllefondens bestyrelse.

Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte det findes påkrævet, og bestyrelsen skal indkaldes, når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

I tilfælde af foreningens opløsning overføres foreningens formue og aktiver til Hammermøllefonden subsidiært Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening, hvor midlerne henstår på en lukket konto til Hammermøllens fortsatte vedligeholdelse.

Foreningen skal aflægge regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik

Revisionen af selskabets regnskab foretages af den af generalforsamlingen valgte revisor

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår løber fra konstituerende generalforsamling til 31/12 1979.

Således vedtaget på generalforsamlingen 07.05.2007.

 

Bestyrelse:

Formand: Dorthe Carlsen
Næstformand: Helle Høyer
Sekretær:Beate Baumann Jensen
Kasser: Ingrid Wagner
Bestyrelsesmedlemmer: Dorte Kieler
Søren Sørensen
Christian Thomsen
Revisor: Lennart Jurs ¨
Revisor suppleant: Torben Bak-Jensen

Velkommen som medlem af foreningen,du bedes kontakte Kasser Ingrid Wagner: På telefon 61729742 eller på mail: ingrid wagner hos stofanet dk