Hellebæk-Aalsgaard

Egnshistoriske Forening

BESTYRELSESMEDLEMMER:

Formand: Henrik Sørensen, Ndr. Strandvej 125D, 3150 Hellebæk, tlf. 21 45 78 26

Næstformand: Morten Steen Petersen, Skolestien 27, 3150 Hellebæk tlf. 42 41 83 20

Kasserer: Gerda Brøgger, Hallandsvej 24, 3140 Ålsgårde, tlf. 40 41 26 90

Sekretær: Nils Hilbard, Ndr. Strandvej 100, 3150 Hellebæk, tlf. 21 39 00 07

Medlemsansvarlig: Neel Skouborg, Skolestien 17, 3150 Hellebæk, 31 64 64 15

Arkivleder: Lene Østergaard, Bøssemagergade 18 B, 3150 Hellebæk, tlf. 40 22 44 24

Peter Uldum, Ellekildehavevej 59, 3140 Ålsgårde, tlf. 42 29 89 01

Suppleanter:

Casper Schmidt, Bøssemagergade 16, 3150 Hellebæk, tlf. 24973513

Niels Furu, Sjølundsparken 33, 3150 Hellebæk tlf. 21 27 87 49

 

KONTAKT
Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening
Bøssemagergade 21
3150 Hellebæk
E-mail: Hammermollen@hammermollen.dk

CVR. Nr.: 39 05 15 75.

 

 

 

Revisorer:
Torben Fritzbøger (Døssing og Part.)

Turbinehusets administration:
Ole Brøgger, Hallandsvej 24, 3140 Ålsgårde, tlf. 23 93 55 19, e-mail: ole.broegger@stofanet.dk ole.broegger@stofanet.dk

MEDLEMSKAB
Vil du meldes ind i foreningen, skal du kontakte vores medlemsansvarlige:

Neel Skouborg, Skolestien 17, 3150 Hellebæk, tlf. 31 64 64 15

 

ÅRSKONTINGENT

Foreninger & institutioner: 300.00 kr.

Samlet husstand: 300.00 kr.

Medlemmer modtager foreningens årsskrift gratis!

 

Reviderede Love For Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening Og Arkiv

Indholdsfortegnelse:

 1. Formål
 2. Virkeområde:
 3. Samlingen og Arkivet:

3.1. Samlingen

3.2. Vedtægter for Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Arkiv:

Styrelse

Arbejdsplan

Økonomi:

Beretning

Ikrafttræden:

Vedtægtsændringer:

 1. Årskontingent:
 2. Bestvrelsen:
 3. 6. Generalforsamlingen:
 4. Midler:
 5. Foreningens eventuelle ophævelse:
 6. Formål

Indsamling af genstande og billedmateriale fra historisk til nyere tid til belysning af bl.a. det

gamle Hellebæk-Aalsgaard i almindelighed og Kronborg Geværfabrik og fiskerlejet Aalsgaard

i særdeleshed.

Bevarelse af bygninger og særprægede bymiljøer, herunder vedligeholdelse og drift af den

restaurerede Hammermølle, Turbinehuset og Proberhuset, samt evt. andre lejede bygninger

til museumsdrift.

Afholdelse af udstillinger, foredrag, udgivelse af årbøger m.v. til belysning og styrkelse af

interesser) for foreningens arbejde samt til støtte af dens økonomi.

 1. Virkeområde:

Kyststrækningen fra Julebæk til det gamle Ræveleje i Hornbæk Plantage omfattende

Hellebæk, Aalsgaard, Boderne, Ellekilde samt landområderne bag denne strækning i ca. 3 km.’s dybde (herunder Apperup, Skibstrup og til Nygaard).

 1. Samlingen og Arkivet:

3.1. Samlingen

Foreningen driver et egnshistorisk museum i dertil indrettede lokaler. De af Nationalmuseet

deponerede våben befinder sig på Hammermøllen. Museets genstande holdes konserverede

og betragtes som offentligt eje, – kan ikke afhændes, men kan udlånes til, evt. deponeres, i

andre museer, hvor de egnsmæssigt – eller fagligt – hører hjemme.

De af foreningen drevne museumsfaciliteter holdes forsvarligt opbevarede og forsikrede.

Den museale side af foreningens virke, sker i overensstemmelse med den indgåede

samarbejdsaftale med Helsingør kommunes museer fra d. 1.1.1990.

3.2. Vedtægter for Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Arkiv:

 • 1 Arkivet er underlagt Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening og for arkivet er

foreningens love at regne for overordnede, men for arkivet, som samtidig er medlem af

Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark, gælder specifikt vedtægterne for Hellebæk-Aalsgaard

Egsnhistoriske Arkiv 3.2 §1 – §13.

 • 2 Arkivets formål er at

indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, genstande, malerier, billede- og

lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til egnens borgere, foreninger,

virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og stille det indsamlede materiale til rådighed

for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt

virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Hellebæk-Aalsgaard og

omegns historie.

 • 3 Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje, og dets forbliven som sådan

garanteres.

 • 4 Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Arkiv er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver

(SLA). Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Arkiv deltager i lokale og landsdækkende

fællesregistreringer, der er arrangeret eller godkendt af SLA.

Styrelse

 • 5 Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Arkiv tegnes af den til en hver tid siddende bestyrelse

i Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening. (se punkt. 5.)

Arkivlederen, der er sekretær i bestyrelsen, skal registrere samtlige mødereferater.

 • 6 Bestyrelsens sekretær fungerer som arkivleder. Arkivlederen er ansvarlig for arkivets

drift, samlingens tilstand og dens benyttelse.

Alle arkivets medarbejdere, inklusive arkivlederen, er frivillig arbejdskraft.

 • 7 Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er

forsvarligt registreret, og at de er offentligt tilgængelige, dog således at gældende

tilgængelighedsregler og lovgivning overholdes.

Bestyrelsen påser og har ansvaret for, at SLA’s generelle minimumskrav til arkivdrift

overholdes.

Arbejdsplan

 • 8 Arkivets medarbejdere beslutter i fællesskab hvilke arbejdsopgaver der skal fremmes

indenfor den økonomiske ramme der stilles til rådighed af bestyrelsen.

Økonomi:

 • 9 Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Arkiv etableres og drives for midler tilvejebragt

gennem tilskud fra det offentlige, foreninger, og medlemskontingenter.

 • 10 Arkivet indgår som en selvstændig post i Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forenings

regnskab. Arkivets regnskab revideres af foreningens revisorer.

Beretning

 • 11 Arkivets årsberetning og det reviderede regnskab fremlægges på Hellebæk-Aalsgaard

Egnshistoriske Forenings generalforsamling.

Ikrafttræden:

 • 12 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Medlemskab af SLA kan først

opnås, når disse vedtægter er godkendt af SLA, idet en sådan godkendelse er en

forudsætning for medlemskab af sammenslutningen.

Vedtægtsændringer:

 • 13 Vedtægterne for lokalarkivet kan ændres på forslag fra Bestyrelsen i HellebækAalsgaard

Egnshistoriske Forening under forbehold for§ 12.

 1. Årskontingent:

Årskontingent fastsættes af generalforsamlingen for det følgende år.

 1. Bestyrelsen:

Bestyrelsen, som leder foreningen og driften af Hammermøllen og egnsmuseet, består af 7

medlemmer valgt af generalforsamlingen for 2 år. Den konstituerer sig med formand,

næstformand, kasserer og sekretær, som udgør forretningsudvalget.

Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer årligt.

Museerne Helsingør er repræsenteret med en person til sikkerhed for samarbejdsaftalens

overholdelse, og som faglig konsulent.

Hammermøllens Venner er repræsenteret med et medlem af dennes bestyrelse vedr. forhold

der angår Hammermøllen.

Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

 1. Generalforsamlingen:

Ordinær generalforsamling afholdes i marts/april og indvarsles senest 14 dage forinden med

angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet må være formanden i hænde senest 8

dage før generalforsamlingen.

Formand, arkivleder og kasserer aflægger beretning og regnskab. Regnskabsåret løber fra l.

januar til 31. december.

Der foretages endvidere valg af suppleanter og revisorer til foreningen valgt for l år ad

gangen.

Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 50 medlemmer er mødte. Hvis ikke

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uden hensyn til

antallet af fremmødte.

Medlemmer er medlemmer af husstande, der har betalt kontingent .

Når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/4 af medlemmerne ønsker det, kan der

med 8 dages varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Alle afgørelser p~ generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertaL

 1. Midler:

Foreningens pengebeholdning skal indestå til bedst mulige forrentning i et pengeinstitut.

 1. Foreningens eventuelle ophævelse:

Kan kun ske, når den vedtages på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger og med 3/4

majoritet af de fremmødte.

Kontante midler og formue – herunder evt. fast ejendom – samt foreningens samling og arkiv

skal tilfalde Museerne Helsingør.

Hellebæk- Aalsgaard, den 7. juli 1961

Ændret den l. november 1979

Ændret den 2. maj 1990

Ændret den 22. april 2004

Ændret den 22. april 2009

Ændret den 26. august 2020

Ændret den 26. maj 2021